การประชุมคณะกรรมการชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 2/2559   วันที่ 7 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุมโรงแรมสกายวิว ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์